วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประชุมกลุ่มโคนม

           กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี และสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มสารภี-ลำพูน ชี้แจงกรณีน้ำนมมีโซมาติกเซลล์ ปริมาณสูง ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕


น.สพ.สุวิทย์ ประชุม
ชี้แจ้งเหตุ " โซมาติก เซลล์ " สูง


ท่านประธานสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้จัดการฯ
และเกษตรกรฟังการบรรยาย


สอบถามปัญหา


ปศอ.สารภี ไม่อยู่ในภาพ เพราะเป็นมือถ่ายภาพเอง

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

              นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี ได้นำส่วนราชการของอำเภอสารภีไปให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการประชาชน ในพื้นที่ ต.ท่ากว้าง ณ วัดใหม่ธรรมชัยยาราม หมู่ที่ ๑ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา


ประกอบพิธี อำเภอสารภี ปกป้องสถาบัน

 ท่านนายอำเภอสารภี
 เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ


ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


กำนันตำบลท่ากว้าง
กล่าวต้อนรับ


นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง
กล่าวรายงานท่านนายอำเภอสารภี
มอบของให้ประชาชน


ถวายกัณฑ์เทศน์ " เวชสันดรชาดก "


รับบริการนวดคลายเส้น


วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)

         สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้อนุมัติให้ กรมปศุสัตว์ ดำเนินงาน " โครงการการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ " ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง(ปี๒๕๕๓-๒๕๕๕)เพื่อพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้การรับรองได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์และคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยด้านอาหาร
         สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยได้ทำการประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) ของผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และผ่านการประเมิน จำนวน ๔ ราย โดยใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ลงนาม
         สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้ทำการมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) ให้ผู้ประกอบการดังกล่าว ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ณ เวทีถนนคนเดินยางเนิ้ง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี โดยมีนายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ที่ผ่านมาถ่ายภาพร่วมกัน

 เขียงหมู " คุณเต่า "
 เขียงหมู "  คุณหมู  "
เขียงหมู " ลุงพล "
เขียงหมู " ป้าพัช  "

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประชุมปศุสัตว์อำเภอ ๔ กลุ่มโซน

           นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง ๔ กลุ่มโซน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อติดตามงานที่สั่งการพร้อมทั้งแจ้งนโยบายของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ,นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นโยบายของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

          สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ดำเนินกิจกรรม
  " โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง "
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 ทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
 บ่อนไก่ต้นเงิน
 สนามประลอง
 รถขนไก่
 บริเวณโรงเชือด
 ที่ปั่นถอนขนไก่
 ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย
  ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย
  ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย
 กติกาบ่อนไก่ต้นเงิน
ที่ได้รับอนุญาตจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

             เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ พระอารามหลวงวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 ผ้าพระกฐินพระราชทาน

 ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ฟ้อนต้อนรับ
 พระประธานในพระวิหาร
 พระเจดีย์เจ็ดยอด
 ท่าน ปศจ.เชียงราย และ ตาก พร้อมน้องๆ
สัตวแพทย์ รุ่น ๔๙ ร่วมงาน

วาระยามเช้า ของ " ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ "

       นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีวาระยามเช้า ทุกๆวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เป็นการพบปะพูดคุยกันระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน แบบไม่เป็นทางการ(กันเอง) โดยในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นครั้งที่ ๒ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานนี้

 บรรยากาศตอน ๖ โมงเช้า
 ช่วยกันจัดสถานที่
 เตรียมพร้อมให้บริการ
 ไข่ไก่ จากท่าน ปศจ.เชียงใหม่ แจกฟรี
 เตรียมพร้อม รับ AEC ด้วยครับ สนองนโยบายรัฐ และท่าน ผวจ.เชียงใหม่
 ถ่ายภาพไว้ก่อนไข่จะหมดในพริบตา
 ทำหน้าที่
 รัชนีฟาร์มนำสุนัขพันธุ์ธิเบตันและอลาสก้า มาโชว์
เรียกความสนใจจากท่าน ผวจ.เชียงใหม่ และผู้ที่มาร่วมงาน
 ท่านผวจ.เชียงใหม่ เชิญถ่ายภาพร่วมกับสาวงาม
 ท่านผู้ว่าฯถ่ายภาพร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
 เมนูเด็ด
ผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้