วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)

         สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้อนุมัติให้ กรมปศุสัตว์ ดำเนินงาน " โครงการการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ " ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง(ปี๒๕๕๓-๒๕๕๕)เพื่อพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้การรับรองได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์และคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยด้านอาหาร
         สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยได้ทำการประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) ของผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และผ่านการประเมิน จำนวน ๔ ราย โดยใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ลงนาม
         สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้ทำการมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) ให้ผู้ประกอบการดังกล่าว ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ณ เวทีถนนคนเดินยางเนิ้ง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี โดยมีนายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ที่ผ่านมาถ่ายภาพร่วมกัน

 เขียงหมู " คุณเต่า "
 เขียงหมู "  คุณหมู  "
เขียงหมู " ลุงพล "
เขียงหมู " ป้าพัช  "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น