วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านปศุสัตว์

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2 อำเภอสารภี นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 21 ราย วงเงินช่วยเหลือ 48,505 บาท โดยการประชุมผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ กชภอ.ใช้เงินในอำนาจของนายอำเภอสารภี


การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตำบลยางเนิ้ง ครั้งที่ 2

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีนายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และ สัตวแพทย์หญิงปราณี รอดเทียน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมกันนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้มอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก และวัสดุอุปกรณ์ในการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การพิจารณาคัดเลือกกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น(แหนบทองคำ) ปี 2555

         นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะกกรมการคัดเลือกกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น(แหนบทองคำ) ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 โดยสนับสนุนให้ข้อมูล ให้กำลังใจ ซึ่งอำเภอสารภี ได้พิจารณาคัดเลือก นายวิโรจน์ ลาปัน กำนันตำบลยางเนิ้ง และนายวิทยา กัณฑวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

                    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ออกบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บ้านห้วยฮ่อง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2554

ตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

                นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ทำการเจาะเลือดม้า ของนายสมบัติ แก้วดวง หมู่ที่ 11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจหาโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554
                                   

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน

เข้าร่วมประชุมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อมูข่าวสาร ข้อจำกัดความต้องการ และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่ศักยภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดประชุมคณะกรรมหมู่ ๔ เมือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ และประชุมคณะกรรมหมู่ ๒ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยมี ท่านดำรงค์ ทิพย์เดช ปลัดอาวุโส อำเภอสารภี ให้เกียรติมาเป็นประธานณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒.....

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการรณรงค์พ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนก และแนวทางการปฏิบัติเพื่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มฯ และหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการประชุมแผนงานโดยมีปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานในพิธีและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมขั้นตอนในการดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดนก และแนวทางการปฏิบัติเพื่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มฯ และหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2555 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จัดรายการเสียงตามสายเสียงไร้สายและคลื่นวิทยุพระพุทธศาสนาสารภี

นายอดุลย์  สุขแสวง  ปศุสัตว์อำเภอสารภี   จัดรายการเสียงตามสายเสียงไร้สาย และคลื่นวิทยุพระพุทธศาสนาสารภี  ชื่อรายการ "ปศุสัตว์สาระ เสาะหามาฝาก"  ช่วงเวลา  ๐๗.๓๐ น.-๐๘.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ  ห้องกระจายเสียงเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดทูนสถาบัน


นายอดุลย์  สุขแสวง  ปศุสัตว์อำเภอสารภี  ทำหน้าที่พิธีกร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดทูนสถาบัน ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหนองแฝก  เมื่อคืนวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ  ลานหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลหนองแฝก  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ณ  มณฑลพิธี  หน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔