วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานวันท้องถิ่นไทย

        วันที่ 18 มีนาคม ทุกๆปีเป็นวันท้องถิ่นไทย ในปีนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2555 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันท้องถิ่นไทย มีกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ  การจำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าราคาประหยัด  การจัดนิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำต่างๆ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้ร่วมกิจกรรมโดยออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน - ตอน ให้กับสุนัขและแมว 


วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตรวจโรคโคนมประจำปี 2555

     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี  ได้ออกบริกา่รตรวจโรคแท้งติดต่อ และ โรควัณโรค ในโคนม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2555 


อบรมโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี เข้าร่วมอบรมเรื่อง " วิทยากรโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ " ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันสตรีสากล

       วันที่ 8 มีนาคม 2555 อำเภอสารภี จัดงานวันสตรีสากล ซึ่งถือว่าทุกวันที่ 8 มีนาคม ทุกๆปี เป็นวันสตรีสากลโลก ในครั้งนี้ มีกลุ่มพลังสตรี ใน 12 ตำบล ได้เดินขบวนจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน มายังสถานที่จัดงานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี จากนั้น นางศรีพรรณ เขียวทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสารภี กล่าวรายงาน โดยมีนายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสตรีที่อุทิศตนเสียสละทำงานให้กับสังคมและส่วนรวม มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในงา่นดังกล่าว


งานทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด

             อำเภอสารภี จัดงานทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด(พระอุปคุต) เมื่อเวลาหลังเที่ยงคืน คืนวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี พระสงฆ์บิณฑบาตรจำนวน 59 รูป โดยมี ท่าน ส.ส.กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี พร้อม พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรประมาณ 2,000 คน และ เป็งปุ๊ดอีกครั้งหนึ่งตรงกับวันยี่เป็ง ( ลอยกระทง ) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555


โครงการฝึกอบรมบุคคลต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสารภี

      วันที่ 6 มีนาคม 2555 นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ร่วมพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมบุคคลต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสารภี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก โดยมีนายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 14 มีนาคม 2555 ณ ร.ร.บุพผาราม           ม.6 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธการการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

     วันที่ 4 มีนาคม 2555 เงลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันแอร์พอร์ตพลาซ่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธการการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรฐาน OIE และ WHO ภายใต้โครงการรูปแบบเชียงใหม่โมเดล ปี 2555โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 75 แห่ง และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ 25 อำเภอ เข้าร่วมสัมมนา


การอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลสารภี ก่อนออกปฏิบัติงาน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสารภี นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ให้กับอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการกำกับดูแลของเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่