วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านปศุสัตว์

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2 อำเภอสารภี นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 21 ราย วงเงินช่วยเหลือ 48,505 บาท โดยการประชุมผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ กชภอ.ใช้เงินในอำนาจของนายอำเภอสารภี


การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตำบลยางเนิ้ง ครั้งที่ 2

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีนายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และ สัตวแพทย์หญิงปราณี รอดเทียน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมกันนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้มอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก และวัสดุอุปกรณ์ในการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การพิจารณาคัดเลือกกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น(แหนบทองคำ) ปี 2555

         นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะกกรมการคัดเลือกกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น(แหนบทองคำ) ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 โดยสนับสนุนให้ข้อมูล ให้กำลังใจ ซึ่งอำเภอสารภี ได้พิจารณาคัดเลือก นายวิโรจน์ ลาปัน กำนันตำบลยางเนิ้ง และนายวิทยา กัณฑวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

                    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ออกบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บ้านห้วยฮ่อง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2554

ตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

                นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ทำการเจาะเลือดม้า ของนายสมบัติ แก้วดวง หมู่ที่ 11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจหาโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554
                                   

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน

เข้าร่วมประชุมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อมูข่าวสาร ข้อจำกัดความต้องการ และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่ศักยภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดประชุมคณะกรรมหมู่ ๔ เมือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ และประชุมคณะกรรมหมู่ ๒ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยมี ท่านดำรงค์ ทิพย์เดช ปลัดอาวุโส อำเภอสารภี ให้เกียรติมาเป็นประธานณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒.....

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการรณรงค์พ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนก และแนวทางการปฏิบัติเพื่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มฯ และหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการประชุมแผนงานโดยมีปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานในพิธีและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมขั้นตอนในการดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดนก และแนวทางการปฏิบัติเพื่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มฯ และหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2555 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จัดรายการเสียงตามสายเสียงไร้สายและคลื่นวิทยุพระพุทธศาสนาสารภี

นายอดุลย์  สุขแสวง  ปศุสัตว์อำเภอสารภี   จัดรายการเสียงตามสายเสียงไร้สาย และคลื่นวิทยุพระพุทธศาสนาสารภี  ชื่อรายการ "ปศุสัตว์สาระ เสาะหามาฝาก"  ช่วงเวลา  ๐๗.๓๐ น.-๐๘.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ  ห้องกระจายเสียงเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดทูนสถาบัน


นายอดุลย์  สุขแสวง  ปศุสัตว์อำเภอสารภี  ทำหน้าที่พิธีกร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดทูนสถาบัน ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหนองแฝก  เมื่อคืนวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ  ลานหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลหนองแฝก  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ณ  มณฑลพิธี  หน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บริการผ่าตัดลูกสุกรเป็นโรคไส้เลื่อน


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี  พร้อมเจ้าหน้าที่บริการผ่าตัดลูกสุกรเป็นโรคไส้เลื่อน  จำนวน ๔ ตัว เมื่อวันพุทธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง


นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อำเภอสารภี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เพื่อดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ด้านปศุสัตว์.....

โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้รับเชิญจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นมัคคนายกและพิธีกรดำเนินรายการโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชุมปศุสัตว์อำเภอ


สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมปศุสัตว์อำเภอ เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่มากับภัยหนาวและโรคระบาดอื่นๆ ที่สำคัญ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานในการประชุม

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

งานคาวบอยไนท์


ร่วมงานคาวบอยไนท์เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สหกรณ์แปลง ๑ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภาคเหนือ  โดยมี นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน.....

ประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔

ร่วมกับอำเภอสารภีและเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ดำเนินกิจกรรม อนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งประจำปี ๒๕๕๔ ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี.....

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสารภี


อำเภอสารภี และหัวหน้าส่วนราชการได้ประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงข้อราชการและข่าวสารทางราชการให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบเพื่อไปชี้แจงให้กับประชาชนในหมู่บ้านของตนเอง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภีร่วมกับ  ดต.สมบูรณ์  ใจมา (อาจารย์โด้)  ผู้ดำเนินรายการข่าวเด็ด เจ็ดโมงกึ่ง คลื่นวิทยุ ๙๐.๐๐ MHz และแฟนคลับรายการได้บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้เงินจำนวน ๑๖,๒๙๓ บาท มอบผ่าน นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี เพื่อมอบต่อให้กับรัฐบาลต่อไป 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔


อำเภอสารภีร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน นิสิตนักศึกษา และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมาราช  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี เมื่อวันอาทิตย์ที ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ออมสินมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลท่าวังตาล


โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ จากสัตว์สู่คนระดับตำบล


สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่  ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ จากสัตว์สู่คนระดับตำบล โดยมีนายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายสรุป  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด

ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลขัวมุงแก้ปัญหาร้องเรียนกลิ่นขี้หมู

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การประชุมกลุ่มโซนอำเภอ

วันที่ 12 ตุลาคม 2554
นายสุรชัย พรหมมา ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มโซนกลาง(โคนม) เป็นประธานประชุมปศุสัตว์อำเภอในกลุ่มโซน(สันกำแพง,แม่ออน,สารภี,สันป่าตอง,หางดง,แม่วาง) ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำขวัญอำเภอสารภี

"ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน เมืองโบราณเวียงกุมกาม พระนอนบวรงาม เชิดชูนามสารภี"

นายอดุลย์  สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี
ทำหน้าที่พิธีกรงานวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554
ณ หอประชุม 100 ปี ร.ร.วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน
เส้นทางประวัตศาสตร์ที่มีต้นยางใหญ่ 2 ข้างทางที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จำนวน  600 กว่าต้น
 พอย่างถึงเดือน มีนาคม - เมษายน จะมีดอกเอื้องบานสะพรั่งที่ติดตาม
ต้นยางในเขตอำเภอสารภี

น้ำท่วมสารภี


น้ำท่วมเล้าหมู , เป็ด , ไก่ เกษตรกร
หมู่ที่ 5 ต.หนองแฝก

หมูของเกษตรกร บ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี
หนีน้ำท่วมมาเลี้ยงอยู่บนถนน

ปริมาณน้ำปิง บริเวณหมู่ที่ 7 ต.ดอนแก้ว

ท่าน ส.ส.กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี มอบสิ่งของพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.สันทราย

นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี
ร่วมกับ ท่าน ส.ส.กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี , สอบจ.ทั้ง 2 เขต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
มอบสิ่งของพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์


ฯพณฯ ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยท่าน ส.ส.กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี , ท่านชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,
ท่านนายอำเภอสารภี
มอบถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัย บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554


ท่าน รมต.มอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
ปศอ.สารภี เป็นพิธีกร