วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษ๋สุนัขบ้า ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการสร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555

           ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมโครงการสร้างเขตพื้นที่เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 3 แห่ง คือ เทศบาลตำบลท่าวังตาล เทศบาลตำบลสารภี และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี โดยนายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้นำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ได้รับมอบจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นำไปส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลท่าวังตาล เทศบาลตำบลสารภี และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง เพื่อนำไปบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา


วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  และหน่วยงานต่างๆ ออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน  อำเภอสารภี   จังหวัดเชีัยงใหม่


                     

การประชุมปศุสัตว์อำเภอ กลุ่มโซน 2 และ 3

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปศุสัตว์อำเภอกลุ่มโซน 2 และ 3  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและข้อสั่งการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่      

                                                                                                                       

การประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอสารภี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2555   เวลา 09.00 น.  นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี  เป็นประธานการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอสารภี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555  ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี

การมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบด้านการเกษตร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. นายดำรงค์ ทิพย์เดช ปลัดอาวุโสอำเภออำเภอสารภี เป็นประธานมอบเงินให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบด้านการเกษตร โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสารภี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี โดยมีเกษตรอำเภอสารภี กล่าวรายงาน พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีดังกล่าว


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ท่านผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยีการเกษตรตำบลยางเนิ้ง

          นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อติดตามงาน GAP และสารเคมีที่ตกค้างในพืชผัก 
ของเกษตรกร

กิจกรรม 5 ส

นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในและรอบสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการต่อเติมสร้างโกดังเก็บของ ตามที่ท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนำ เมื่อคราวเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งก่อน  โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่


อบรมอาสาป้องกันโรคสัตว์

               สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการฝึกอบรมอาสาป้องกันโรคสัตว์ประจำหมู่บ้าน  ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง


การแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ 13

          อำเภอสารภี ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน จัดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2555  มีพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน